Kas / 0 comments

Javni poziv za iskaz interesa za uključenje korisnika u projekt „Zaželi u KAS-u“

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29, UR. BROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0309 za projekt „Zaželi u KAS-u“, potpisanog dana 21.4.2024. godine, Udruga „KAS“ Sisak  objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA UKLJUČENJE KORISNIKA U PROJEKT
„Zaželi u KAS-u“ na području gradova Siska i Petrinje, Općine Sunja i Općine Martinska Ves

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u  projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi u KAS-u“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode,  ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 150  starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja gradova Siska i Petrinje, Općine Sunja i Općine Martinska Ves. Usluga se počinje pružati od 1. srpnja 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje su starije od 65 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost (1.7.2024.)
 • koje žive u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (informativni iznos: 1.015,29 za ožujak 2024., isplata u travnju 2024.),
 • koje žive u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 1.692,00 za ožujak 2024., isplata u travnju 2024.),
 • koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 2.538,24 za ožujak 2024., isplata u travnju 2024.),
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje su starije od 18 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost (1.7.2024.)
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju (ali mogu) obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva, i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema  propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja,  smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 1. Osobe starije od 65 godina: Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je  nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, iPotvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za travanj 2024. god. ili ožujak 2024. god. ukoliko ista još nije dostupna za travanj (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva), iIzjavu o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda, iispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, iIzjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.  
 • Odrasle osobe s invaliditetom: Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je  nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, iPotvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem  je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, iIzjava o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda, iispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, iIzjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka. 

Obavezno: Prijavni obrazac, Izjava o broju članova kućanstva i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u uredu Udruga „KAS“ Sisak na adresi Savska 66, 44000 Sisak u vremenu: ponedjeljak – petak, od 9:00 do 15:00 sati.

NAPOMENA: Udruga „KAS“ Sisak će slati na provjeru popis pripadnika ciljane skupine Hrvatskom Zavodu za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža osobni asistenti ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 6. svibnja 2024. god. do 24. svibnja 2024. do 15:00 sati.  Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom iliosobno predati od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, na adresu;

Udruga „KAS“ Sisak
Savska 66
44000 Sisak

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Nakon zaprimanja svih iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom zaprimljenih u roku, napravit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se provesti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe  temeljem dodatnog kriterija.

Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom Iskazu interesa, odnosno Prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.) opisane iznad pod stavkom Dokazna dokumentacija.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista za područje gradova Petrinje i Siska, a prema datumu i vremenu zaprimanja prijava na Javni poziv za iskaza interesa te će prednost imati osobe čiji su Iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Ukoliko dvije ili više prijava na Javni poziv za iskaz interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, primjenjuje se dodatni kriterij: Visina mjesečnih prihoda. Za prijave na Javni poziv za iskaz interesa koje imaju zadovoljen osnovni kriterij, te isti datum i vrijeme zaprimanja, prednost prilikom odabira imat osobe koje imaju manje mjesečne prihode.

Po završetku postupka odabira, Udruga „KAS“ Sisak sastavit će rang listu odabranih osoba za pružanje usluge koju će postaviti u službenim prostorijama udruge (Udruga „KAS“ Sisak, Savska 66, 44000 Sisak), a o ishodu će obavijestiti sve osobe koje su iskazale interes, odnosno poslale Prijavu.   

Osobe koje nisu odabrane za pružanje usluga u projektnoj aktivnosti biti će stavljene na listu čekanja te ćemo ih biti slobodni kontaktirati ukoliko će postojati potreba zamjene prvotno odabranih korisnika.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog  poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zaželi u KAS-u“ SF.3.4.11.01.0309, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi možete kontaktirati Anitu Trstenjak na e-mail: projekti.kas@gmail.com, broj mobitela: 099 430 523 ili 091 619 0613

Predsjednica Udruga „KAS“ Sisak:

Anita Trstenjak

Prilozi:

PODIJELI